Kto zajmuje się kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Karty charakterystyki (SDS Safety Data Sheets, dawniej MSDS Material Safety Data Sheets) są prawnie wymaganymi dokumentami, które zawierają szczegółowy opis.

 • Zagrożeń, które mogą być spowodowane przez określoną substancję chemiczną lub mieszaninę.
 • Metody minimalizowania ryzyka kontaktu z nią
 • Jak postępować w niebezpiecznej sytuacji.
 • Podstawowe informacje fizyczne i chemiczne

Rozporządzenie 1907/2006/WE stanowi, że karta charakterystyki jest podstawowym narzędziem wymiany informacji o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem między producentem, dostawcą i dalszymi użytkownikami w łańcuchu dostaw. Wymogi rozporządzenia REACH dotyczące kart charakterystyki zostały zmodyfikowane w celu włączenia odnoszących się do nich zasad do Globalnego Zharmonizowanego Systemu. 1272/2008 (CLP) do prawodawstwa UE. Nasza firma oferuje usługę obejmującą przygotowanie dokumentów dla związków chemicznych i mieszanin zgodnie z prawem lokalnym i międzynarodowym. (zobacz tutaj).

Kiedy i komu należy dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników zawodowych, aby umożliwić im podjęcie niezbędnych kroków w miejscu pracy w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa. Jest to również narzędzie, które pracodawcy nadzorujący pracę swoich pracowników mogą wykorzystać do rozpowszechniania i przekazywania informacji i przepisów zawartych w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. Zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia REACH karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej lub mieszaniny musi być dostarczona w formie elektronicznej lub papierowej nie później niż w dniu pierwszej dostawy.

 • Jeżeli substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie określone w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008,
 • Jeśli substancja jest trwała, toksyczna i wykazuje zdolność do bioakumulacji lub jest bardzo trwała i wykazuje bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami załącznika XIII.
 • Jeśli substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 ("lista kandydacka"), ale z powodów innych niż wymienione wcześniej.

Dostawca musi dostarczyć odbiorcy kartę charakterystyki na żądanie, jeśli mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z tytułem I lub II rozporządzenia (WE). 1272/2008, ale zawiera:

 • W stężeniach wynoszących co najwyżej 1% wagowych dla mieszanin niebędących gazami i co najmniej 0,2% objętościowych dla mieszanin będących gazami, substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.
 • W stężeniu co najwyżej 0,1% wagowo, w przypadku mieszanin niegazowych, co najmniej jedna substancja rakotwórcza kategorii 2 lub działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2 lub uczulająca skórę kategorii 1 lub uczulająca drogi oddechowe kategorii 1 lub mająca negatywny wpływ na niemowlęta karmione piersią,
 • Substancja musi wykazywać zdolność do bioakumulacji i toksyczność (PBT) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub bardzo dużą trwałość i zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII. Substancja mogła również zostać umieszczona w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż wcześniej określone.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych

Kto powinien przygotować kartę charakterystyki dla produktów przeznaczonych na polski rynek?

Karta charakterystyki powinna być przygotowana wyłącznie przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz szczegółową wiedzę z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp. Dokument powinien uwzględniać specyficzne potrzeby i poziom wiedzy jego użytkowników, o ile są one znane. Dowiedz się więcej na consultchem.pl/karty-charakterystyki/karty-charakterystyki-substancji-niebezpiecznych.html

Czy karta charakterystyki może być dosłownym tłumaczeniem z języka obcego?

Dokument opisujący właściwości niebezpiecznych połączeń chemicznych powinien mieć odpowiednią formę, zwłaszcza jeśli jest tłumaczony z innego języka. Karty charakterystyki muszą być zgodne z przepisami UE, a także z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym substancja lub mieszanina będzie wprowadzana do obrotu. Oznacza to, że niektóre parametry, takie jak limity narażenia w miejscu pracy, muszą być dostosowane do przepisów obowiązujących w danym kraju. Nawet dosłowne tłumaczenie nie gwarantuje zgodności z prawem. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że powstałe opisy niebezpiecznych chemikaliów są zgodne z lokalnymi przepisami i nie są z nimi sprzeczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 217/542 znormalizowane i zharmonizowane informacje zawarte w kartach charakterystyki niebezpiecznych mieszanin sprzedawanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów Unii Europejskiej muszą być zgłaszane za pośrednictwem portalu PCN (Poison Centre Notification), prowadzonego przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA. Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje na temat zgłoszeń.

Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie karty charakterystyki substancji chemicznej?

Za przygotowanie i wprowadzenie do obrotu karty charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej odpowiedzialny jest producent, jego przedstawiciel lub importer. Prawidłowe przygotowanie dokumentu ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa. Niebezpieczne substancje chemiczne są niebezpieczne i mogą powodować poważne szkody dla zdrowia.

 • Status prawny karty charakterystyki
 • Substancje niebezpieczne

Karty charakterystyki są podstawowym dokumentem określającym właściwości substancji lub mieszanin chemicznych. Są one zatem obowiązkowe z prawnego punktu widzenia w wyżej wymienionych przypadkach. Unia Europejska, NAFTA i wiele innych krajów określa parametry dla kart charakterystyki. Karty te powinny zawierać szczegółowe informacje o mieszaninach substancji chemicznych. Karta charakterystyki powinna być zawsze dostępna dla każdego, kto ma kontakt z niebezpiecznym związkiem.

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria