Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – poradnik dla przedsiębiorcy

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/507-uwarunkowania-srodowiskowe-skladowisko-odpadow

Niektóre rodzaje inwestycji, które mogą znacząco wpływać na środowisko naturalne, wymagają od przedsiębiorców uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor powinien się o nią postarać jeszcze przed rozpoczęciem prac oraz uzyskaniem innych decyzji inwestycyjnych. Jak przebiega procedura starania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Kiedy należy postarać się o wydanie decyzji?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana od przedsiębiorców przepisami prawa w przypadku inwestycji, które mogą zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Mamy tutaj na myśli np. niektóre składowiska odpadów, instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a także inne rodzaje przedsięwzięć. Wniosek należy złożyć do organu właściwego ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). W przypadku gdy planowana inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy, wniosek składa się do organu, na terenie którego znajduje się największa część terenu planowanej inwestycji. W niektórych sytuacjach wnioski składa się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska – dzieje się tak w przypadku planowania przedsięwzięcia związanego z umiejscowieniem składowiska odpadów na terenach zamkniętych.
 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, inwestor powinien złożyć do organu także inne dokumenty – np. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, kartę informacyjną, wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku inwestycji mogącej zawsze negatywnie wpływać na środowisko, wymagane jest dołączenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast w przypadku przedsięwzięć, które mogą tylko potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne jest dołączenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 

Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosków

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów, organ zajmuje się ich weryfikacją pod względem formalnym oraz merytorycznym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa się stronę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Strona może też być wezwana do uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli nie zrobiła tego wcześniej). Organ wyznacza wówczas termin nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku nieuiszczenia opłaty – wniosek zostaje zwrócony. Po przeprowadzeniu formalnej weryfikacji wniosku, organ przystępuje do sprawdzenia go pod względem merytorycznym. W przypadku jeśli strona dołączyła do dokumentów kartę informacyjną przedsięwzięcia z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu, organ może określić go w drodze postanowienia w terminie 30 dni, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Organ może też zadecydować o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 

Wydanie decyzji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa m.in. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu, wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. Na wydanie decyzji organ ma 2 miesiące, z możliwości przedłużenia, a strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 od jej doręczenia. Chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje? Już teraz wejdź na stronę www.biznes.gov.pl i dowiedz się więcej!

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

marketingbusiness.pl

Witamy na marketingbusiness.pl! Sprawdź nasze publikacje i dowiedz się więcej na temat marketingu / HR czy technologii, sprawdź także najnowsze wiadomości oraz sytuacje na rynkach, a także dowiedz się jak lepiej poprowadzić swoją firmę i karierę. Zapraszamy!

innowacja@marketingbusiness.pl

Galeria